To Top

VERSENYEK

Meskete rajzpályázat, Benedek Elek születésnapja is.

Az alkotás neve: A kis gömböc, alkotója Bucuraş Bianca, előkészítő osztályos kistündér, dicséretben részesült.

Felkészítő tanítónő: Fazakas Marianna

Igazgatói - köszöntő

Taní­tani annyi, mint meg­mu­tatni a lehetőséget. Tan­ulni annyi, mint élni a lehetőséggel.” ( Paulo Coelho )

Tisztelet­tel és szeretet­tel köszön­tök min­den látó­gatót a HENTER KÁROLY Általános Iskola megújult honlapján !

A hon­lap a HENTER KÁROLY isko­laközpont és a hoz­zá­tar­tozó ale­gységek tevékenységének áttekinthetőségére nyújt lehetőséget a bodoki iskola iránt érdek­lődők számára. 

Iskolánknak nem­c­sak múltja van, hanem jövője is. A múltjára, az eddig elért ered­ményekre büszkék lehetünk, a jövőre pedig már ma gon­do­l­unk. Az elmúlt évben komoly figyel­met fordí­tot­tunk a ter­vező munkára, meghatároz­tuk hossz­abb és közép­távú fejlesztési elképzelé­sein­ket, meg­fo­gal­maz­tuk cél­jainkat. A sorozatosan meg­je­lenő cikkek a tanórai és tanórán kívüli foglalkozá­sokról, aktuális eseményekről adnak hírt. Reményeim szerint a képekkel szí­nesített oldalak min­den korosztály számára élvezete­sebbé teszik a böngészést. Fő alapelvünk, hogy a ránk bízott gyer­mekek tehet­ségét kibon­takoz­tas­suk, mert hisszük, hogy min­den gyer­mek tehet­séges valamiben. Az iskola ered­ményei bizonyítják, hogy következetes, értéket teremtő és átadó nevelői munka folyik az épület falai között.

A bec­sület, a barát­ság, a család szeretet és meg­bec­sülése, mások értékeinek tisztelelet­ben tartása, egészségünk és környezetünk tudatos megvédése és még sok fontos nevelési cél meg­valósítását tűztük ki célul. Nyu­godt légkör­ben, az emberi méltósághoz és közösségünkhöz méltó szellem­ben kíván­juk a min­den­napokat eltöl­teni. Régi célunk való­sult meg azzal, hogy a mod­ern tech­nika fel­használásá­val nagy­obb betek­in­tést adhatunk iskolánkba, és az ott folyó munkába. Abba a munkába, ame­lyet csak a szülőkkel együttműködve tudunk hatékonyan végezni a ránk bízott gyer­mekeik érdekében. Az együttműködés fontos eleme a kom­mu­niká­ció, ame­lyet az iskola immáron a világhálón keresztül is foly­tatni kíván a szülőkkel, diákokkal, és azon láto­gatókkal, akik vir­tuálisan szeretnének betek­in­tést nyerni intézményünkbe.
Célunk, hogy e hon­lap segít­ségével az aktuális híreket, történéseket a lehető leg­gy­orsab­ban közzé tegyünk, illetve a leg­fontosabb infor­má­ciók mindig elérhetőek legyenek az érdek­lődők számára.

Tar­tal­mas böngészést kívánok !

Kátai Zsuzsánna igazgató

A HENTER KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATA

„NEM AZ ISKOLÁ­NAK, HANEM AZ ÉLET­NEK TANULUNK ..”

Az oktatás minőségének növelése az euró­pai értékek előtérbe helyezésével, egy nyi­tott, felelősségtel­jes és part­nerközpon­túsá­gon ala­puló működés révén.

A HENTER KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLDE­TÉSE

”NYI­TOTT ISKOLA MIN­DEN GYEREK SZÁMÁRA”

Az iskola egyenlő esé­lyeken ala­puló, minőségi oktatói– nevelői szol­gál­tatá­sokkal várja min­da­zon megis­merni, tan­ulni, megérteni vágyó gyerekeket, akik sza­kképzett és kreatív tan­testületünk segít­ségével meg­ta­pasz­tal­nák az önművelés, önmeg­valósítás lehetőségeit is egy olyan környezetben, amely a hagy­ományápolást, a helyi kapc­so­la­tokat, valamint az euró­pai értékeket (vagy euró­pai dimen­z­iót) egyaránt támogatja.

0
Székelyföldi iskola

a történelmi Háromszéken

0
-óta viseli

HENTER KÁROLY nevét

0
diák,

akik büszkék az évszázados múltra

0
pedagógus,

akik emberségre, hűségre és helytállásra nevelnek

"HENTER KÁROLY" Általános Iskola kitartásraemberségrehűségrehelytállásranevel

Line

“ … min­denki a maga mód­ján látja a világot, a maga mód­ján éli meg nehézségeit és a sikereit.

Taní­tani annyi, mint meg­mu­tatni a lehetőséget. Tan­ulni annyi, mint élni a lehetőséggel.” 

Search

      MIKEWEB1           ©  Mike Web        Flag Counter

Școala Gimnazială "HENTER KÁROLY" 
Általános Iskola

© All Rights Reserved

Sign in to your account